loading

Yumeya Furniture - କାଠ ଶସ୍ୟ ଧାତୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭୋଜନ ଚେୟାର ନିର୍ମାତା | & ହୋଟେଲ ଚେୟାର ପାଇଁ ଯୋଗାଣକାରୀ, ଇଭେଣ୍ଟ ଚେୟାର | & ରେକ୍ଟରନ କୋଜକ 

ଉତ୍ସଗୁଡିକ
ଉତ୍ସଗୁଡିକ
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 1
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 2
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 3
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 4
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 5
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 6
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 7
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 1
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 2
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 3
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 4
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 5
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 6
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 7

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ |

ଅନୁସନ୍ଧାନ

ଧାତୁ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲର ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ |



ୱିଣ୍ଡୋ ବିବରଣୀ


ୟୁମେୟା ଚେୟାର ଧାତୁ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲର ଉତ୍ପାଦନ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ | ଧାତୁ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କ threat ଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ | ଏହା ବ୍ୟାପକ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପଭୋଗ କରେ |



ପ୍ରୟୋଗ ସୂଚନା


ସମାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁଳନାରେ, ଆମର ଧାତୁ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲର ମୂଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମୁଖ୍ୟତ the ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ |

ୟୁମେୟା ଡାଇନିଂ ଚେୟାର ସିରିଜ୍ 1341 ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚେୟାର, ବାହୁ ଚେୟାର ଏବଂ ବାରଷ୍ଟୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଚାଇନାରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଧାତୁ କାଠ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୟୁମେୟା ଅନ୍ୟତମ |  ୟୁମେୟାଙ୍କର 20000 m2 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଶାଳା, ଏବଂ 200 ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। କାଠ ଶସ୍ୟ ବାହୁ ଚେୟାରଗୁଡିକର ମାସିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 40000pcs ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ |  ସ୍ଥିର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୟୁମେୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନ ହେଉଛି ଚାବି | ସ୍ independent ାଧୀନ ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦନ ମୋଡ୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ୟୁମେୟାଙ୍କୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ 25 ଦିନର ଶୀଘ୍ର ଜାହାଜ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ | ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କପିରାଇଟ୍ କୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରେ | ୟୁମେୟା ବୁ understand ନ୍ତି ଯେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି | ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ୟୁମେୟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ | ବର୍ତ୍ତମାନ, ୟୁମେୟା ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ସହିତ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଛି |

---Welding Robots, ୟୁମେୟା ଫର୍ନିଚରରେ 5 ଟି ଜାପାନ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ୱେଲଡିଂ ରୋବଟ୍ ଅଛି | ଏହା ଦିନକୁ 500 ଚେୟାର ୱେଲ୍ଡ କରିପାରିବ, ଯାହା ମଣିଷଠାରୁ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ | ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସହିତ, 1 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ |

--- ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ Grinder, p. ସମସ୍ତ ୱେଲଡେଡ୍ ଗଣ୍ଠିଗୁଡିକ ସମାନ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ୱେଲ୍ଡେଡ୍ ଗଣ୍ଠିଗୁଡିକ ସୁଗମ ଏବଂ ଏପରିକି ଏକୀକୃତ ଗଠନ ପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ |

--- ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରିବହନ ଲାଇନ, t ସେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରିବହନ ଲାଇନ ଉତ୍ପାଦନର ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ଯାହା ପରିବହନର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ | ଏହି ସମୟରେ, ପରିବହନ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଧକ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇପାରେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

---Test କ୍ରମ, Y umeya ରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମେସିନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ୟୁମେୟାଙ୍କ ଚେୟାରଗୁଡିକ ANS / BIFMA X5.4-2012 ଏବଂ EN 16139: 2013 / AC: 2013 ସ୍ତର 2 ର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ |  10 ବର୍ଷର ଫ୍ରେମ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ, ୟୁମେୟା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚେୟାର ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯଦି structure ାଞ୍ଚା ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | M.  ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 8

ଚେୟାରଟି ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଏବଂ ପପୁପର୍ କଠିନ କାଠ ଚେୟାରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ |   ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆରାମଦାୟକ, ବସିବା କିନ୍ତୁ କ୍ଲାନ୍ତ ନୁହେଁ |   ଅବଶ୍ୟ, ପଛର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହେତୁ, କଠିନ କାଠ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିବା ଅତି ସହଜ | କେବଳ   YW5603, ଏହା ମm 2.0 mm ଦ୍ୱାରା ଅଛି, ଏବଂ କୁ   ANS / BIFMA X5.4-2012 ଏବଂ EN 16139: 2013 / AC: 2013 ସ୍ତର 2 ର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାସ କର | ୟୁମେୟା ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷର ଫ୍ରେମ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ପରେ ବିକ୍ରୟ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ | W ୟୁମେୟା ଧାତୁ କାଠ ଗାରିନ ଚିକିତ୍ସା, ଚେୟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ କାଠ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଧାତୁ ଫ୍ରେମରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |   ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ବାର୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଚେୟାରରେ ଏକ ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରେ | ଏକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଏହା ଆଭିଏଡ୍ କ୍ଷତି କରିପାରେ |   ସମାନ କ୍ରମରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚେୟାର ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ସହିତ, YG7197 ହେଉଛି |   ମେଲ ବଦଳାନ୍ତୁ   କାଫେ, ନର୍ସିଂହୋମ, ହୋଟେଲ, ବିବାହ ପାଇଁ କଠିନ କାଠ ଚେୟାରର | & ଘଟଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 9
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 10
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 11

କି ଗୁଣଧର୍ମ

1. Yuméia ସହିତ ଆଲନିୟମ ଫ୍ରେମ ’S ପୂର୍ବନିଟର & ସ୍ଥିର

---10 ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ବ୍ଯାଖ୍ଯା

--- EN 16139: 2013 / AC: 2013 ସ୍ତର 2 / ANS / BIFMA X5.4- ର ପାସ୍ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା |2012

--- 500 ପାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ସହିପାରେ |  

 

2. ମେଲ ନକଲ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପାଦନName

--- କାଠର ଲୁକ୍ ଶେଷ କରି କାଠର ଲୁକ୍ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କର |

--- ବିଭିନ୍ନ କାଠ ଶସ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ |

 

ଉତ୍ସ ବିବରଣୀ

ୟୁମେୟା ଫର୍ନିଚରର ଦାର୍ଶନିକରେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ 5 ଟି ଦିଗ, 'ସୁରକ୍ଷା', 'ଆରାମଦାୟକ', 'ମାନକ', 'ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିବରଣୀ' ଏବଂ 'ମୂଲ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍ |

1. ସୁରକ୍ଷା: ସୁରକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଅଂଶ, ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

--- ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା: ପ୍ୟାଟର୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଗଠନ ସହିତ 500 ପାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ବହନ କରିପାରିବ |

--- ସବିଶେଷ ନିରାପତ୍ତା: ଧାତୁ କଣ୍ଟା ବିନା ଭଲ ପଲିସ୍, ଚିକ୍କଣ, ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିବ ନାହିଁ |

2. ସରଳ:  ପୁରା ଚେୟାରର ଡିଜାଇନ୍ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଅନୁସରଣ କରେ |  

--- 101 ଡିଗ୍ରୀ, ପଛ ଏବଂ ଆସନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଗ୍ରୀ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆରାମଦାୟକ ବସିବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |

--- 170 ଡିଗ୍ରୀ, ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ରେଡିଆନ୍, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପଛ ରେଡିଆନ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ କରେ |

--- 3-5 ଡିଗ୍ରୀ, ଉପଯୁକ୍ତ ସିଟ୍ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କମ୍ୱର ମେରୁଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମର୍ଥନ |

3. ମୂଲ୍ଯ:   ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚେୟାର ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ | କିନ୍ତୁ ବଲ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଚେୟାରଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ମାନାଙ୍କରେ |  'এମ ଆକାର ’ 'এମ ଦୃଶ୍ୟ ’, ଏହା उच्च ଗୁଣଧର୍ମ ୟୁମେୟା ଫର୍ନିଚର୍ ଜାପାନ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ୱେଲଡିଂ ରୋବଟ୍, ଅଟୋ ଚଟାଣ ମେସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରେ | ମୂଖ୍ୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ନକଲ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ୟୁମେୟା ଚେୟାରଗୁଡିକର ଆକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 3 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

4.   ବଚ୍ଛିତ ବିବରଣୀ:   ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ |

--- ମୃଦୁ ୱେଲ୍ଡ ଗଣ୍ଠି, କ w ଣସି ୱେଲଡିଂ ମାର୍କ ଆଦ be ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ |

--- ତାରିର ସହିତ ସଙ୍କେତ TM   ପାଉଡର କୋଟ୍, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଉଡର କୋଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, times ଗୁଣ ଅଧିକ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଦ daily ନିକ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କ way ଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ |

---65 m 3 / କିଲୋଗ୍ରାମ ମଲ୍ଡ ଫୋମ୍ ବିନା କ t ଣସି ତାଲ୍କ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ​​5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆକୃତିର ହେବ ନାହିଁ |

--- ସମସ୍ତ ୟୁମେୟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କପଡ଼ାର ମାର୍ଟିଣ୍ଡେଲ୍ 30,000 ରୁଟ୍ ରୁଟ୍, ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ସହଜ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

--- ପରଫେକ୍ଟ ଉଫୋଲଷ୍ଟେରି, କୁଶନର ରେଖା ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ସିଧା |

5.   ମୂଲ୍ଯ ପଥର:   ମୂଲ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍, ପ୍ରଭାବ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି |   ଆରାମକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି, ୟୁମେୟାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଡିଂ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି |   ଏହି ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୁଡିକ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରିବହନ ସିମୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ |

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 12
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 13
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 14

 

ଡାଇନିଂ (କେଫେ / ହୋଟେଲ / ସିନିୟର ଲିଭିଙ୍ଗ୍) ରେ ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଏ?

ଯେହେତୁ ୟୁମେୟା ଧାତୁ କାଠ ଶସ୍ୟ ଚେୟାର କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ଅଣ ପୋରସ୍, ଏହା ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଜନନ କରିବ ନାହିଁ | ମୂଲ୍ଯଟି କେବଳ 20% - 30%   କଠିନ କାଠ ଚେୟାର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି କଠିନ କାଠ ଚେୟାର ଠାରୁ ବଡ | ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ଷ୍ଟାକେବଲ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା, ଯାହା r ହୋଇପାରେ | ଲେଜର କାର୍ଯ୍ୟର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ | . 10 ବର୍ଷର ଫ୍ରେମ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ, ସେଠାରେ ଅଛି | 0   ମୂଳସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ଯ ଏବଂName   ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଳକ ଚେଷ୍ଟାକରନ୍ତୁ । ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହେବାକୁ ନିବେଶ ଚକ୍ରରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ହର୍ଟନ୍ କରନ୍ତୁ | ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ହୋଟେଲ, କାଫେ, କ୍ଲପ୍, ନର୍ସିଂହୋମ୍, ସିନିୟର ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ କାଠ ଚେୟାର ବଦଳରେ ୟୁମେୟା ଧାତୁ କାଠ ଶସ୍ୟ ଚେୟାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 15
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 16
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 17

 

ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ

ୟୁମେୟା ଧାତୁ କାଠ ଶସ୍ୟ, ପାଉଡର କୋଟ୍, ଡୋ ପାଉଡର କୋଟ୍ ଏବଂ 20 ରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥାଏ | ତୁମର ସାଜସଜ୍ଜା ଶ style ଳୀ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ବାଛି ପାରିବ, କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବ |

ବଡରର
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 18

A01 ୱେନଟName

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 19

A02 ୱେନଟName

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 20

A03 ୱେନଟName

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 21

A05 ବ୍ଯାଖ୍ଯା

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 22

A07CherryName

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 23

A09 ବାଲନଟName

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 24

A30Oak

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 25

A50 ବାଲନଟName

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 26

A51 ବାଲନଟName

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 27

A52 ବାଲନଟName

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 28

A53 ବାଲନଟName

ପାଉଡର କୋଟ
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 29

PC01

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 30

PC05

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 31

PC06

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 32

PC21

 

ଦେଲ ତାରିଖComment
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 33

SP8011

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 34

SP8021

 

ଆଉଟୱୋଡର କୋଟ
ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 35

M-OD-PC-001

ମେଟାଲ୍ କାଫେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁମେୟା ଚେୟାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | 36

M-OD-PC-004

 



ସୂଚନାComment


ହେଶାନ୍ ୟୋମିୟା ଫର୍ନିଚର୍ କୋ।, ଲି। ଜିଆଙ୍ଗ ପୁରୁଷମାନଙ୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ୟୋଗ | ଆର- ডি, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବିକଳ୍ପକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ବ୍ଯାଖ୍ଯାଟି ମେଟ dining চୁଇର, ବ୍ଯାଖ୍ଯା କ୍ରମ, ବ୍ଯାଖ୍ଯାର ସର୍ଭର । ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି, ୟୁମେୟା ଚେୟାରଗୁଡିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ | ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ସହିତ ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରୁ ଯାହା ଦ୍ the ାରା କର୍ପୋରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ | ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ! ୟୁମେୟା ଚେୟାରଗୁଡିକ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଗୁଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି | ସେହି ଆଧାରରେ ଅଭିଜିତ ଦଳର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଷ କରାଯାଏ | ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି | ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଧାତୁ ଡାଇନିଂ ଚେୟାର, ଭୋଜି ଚେୟାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଆସବାବପତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛୁ | କ୍ରୟ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କେତେକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ଯୋଗାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି |
ସହଯୋଗର ବୁ and ାମଣା ଏବଂ ବୁ ate ାମଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ!


ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଆମେ କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କ୍ୟାଟର୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ | ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |
Customer service
detect