યુમેયા ફર્નિચર - વુડ ગ્રેઇન મેટલ ડાઇનિંગ ચેર ઉત્પાદક અગ્રણી & જથ્થાબલ પૂરક


એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 1
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 2
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 3
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 4
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 5
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 6
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 7
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 1
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 2
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 3
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 4
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 5
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 6
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 7

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની

તપાસ

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર ઘરમાલિકો, કેટરર્સ અને ઇવેન્ટ પ્લાનર્સ દ્વારા હેવી ડ્યુટી ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. તેઓ સસ્તું ભાવે સમકાલીન દેખાવ પ્રદાન કરે છે.

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની જે વિવિધ પ્રકારની આઉટડોર ચેર ઓફર કરે છે. તેઓ વિવિધ ડિઝાઇન, રંગો અને આકારો ઓફર કરે છે.

 

લગ્નમાં તે કેવું લાગે છે?

 

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 8

 

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 9
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 10

 

રંગ વિકલ્પો

 

લાકડાનો અનાજ
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 11

A01 વોલનટ

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 12

A02 વોલનટ

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 13

A03 વોલનટ

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 14

A05Beich

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 15

A07 ચેરી

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 16

A09 વોલનટ

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 17

A30ઓક

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 18

A50 વોલનટ

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 19

A51 વોલનટ

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 20

A52 વોલનટ

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 21

A53 વોલનટ

પાવડર કોટ
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 22

PC01

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 23

PC05

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 24

PC06

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 25

PC21

 

ડુ ટીએમ
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 26

SP8011

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 27

SP8021

 

આઉટડોર પાવડર કોટ
એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 28

M-OD-PC-001

એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કંપની 29

M-OD-PC-004

 

 


કંપનીના ફાયદાઓ


· યુમેયા ખુરશીઓ એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ખુરશીઓ આઉટડોરનું કડક રીતે નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. તેને નીચેની નિરીક્ષણ પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે જેમાં સપાટીની ખામી, સ્પષ્ટીકરણ સુસંગતતા, યાંત્રિક કામગીરી, કાર્ય અનુભૂતિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.


· બારીક ડિઝાઇન કરેલ બીમ એન્ગલ સાથે, આ ઉત્પાદન પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરવામાં સક્ષમ છે જે CFL અને હેલોજનના બલ્બ કરતાં વધુ સમાનરૂપે વિતરિત થાય છે.


· યુમેયા ચેરના પ્રભાવ હેઠળ આ ઉત્પાદન ઉદ્યોગમાં વ્યાપકપણે ઓળખાય છે.


કંપની સુવિધાઓ


· ટોચના સ્થાને રેન્કિંગ, હેશાન યુમેયા ફર્નિચર કો., લિ. એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર ઉદ્યોગના વિકાસમાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવે છે.


· હેશાન યુમેયા ફર્નીચર કો., લિ. એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર માટે અત્યાધુનિક ઉત્પાદન મશીનની બેચથી સજ્જ છે.


· અમારું બિઝનેસ ફિલસૂફી અમારા સપ્લાયર્સ સાથે સક્રિયપણે કોર્પોરેટ કરવાનું છે જે નૈતિક પ્રથાઓનું પાલન કરે છે અને અમારા ગ્રાહકોને નવીન અને સમયસર ઉકેલો શોધવામાં મદદ કરે છે.


ઉત્પાદનનું અલગ


અમારી કંપની દ્વારા ઉત્પાદિત એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર વિવિધ ઉદ્યોગો અને ક્ષેત્રોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે.


યુમેયા ચેર ગ્રાહકોને તેમની વાસ્તવિક જરૂરિયાતોને આધારે વ્યાપક ઉકેલો પૂરા પાડવાનો આગ્રહ રાખે છે, જેથી તેમને લાંબા ગાળાની સફળતા હાંસલ કરવામાં મદદ મળી શકે.


એલ્યુમિનિયમ ડાઇનિંગ ચેર આઉટડોર કેવી રીતે ઓર્ડર કરવી?

કોઈ ડેટા નથી
અમારો સંપર્ક કરો
એક સંદેશ મૂકો
we welcome custom designs and ideas and is able to cater to the specific requirements. for more information, please visit the website or contact us directly with questions or inquiries.
વિશ્વના અગ્રણી લાકડાના અનાજના મેટલ ફર્નિચર ઉત્પાદકોમાંના એક તરીકે, યુમેયા મેટલ લાકડાના અનાજના સંશોધન માટે પ્રતિબદ્ધ છે. યુમેયાના ધાતુના લાકડાના દાણાના ત્રણ ફાયદા છે, 'કોઈ સંયુક્ત અને કોઈ ગેપ નહીં', 'ક્લીયર', 'ટ્યુરેબલ'. ધાતુની ખુરશીમાં સ્પર્શ મેળવવા માટે, યુમેયાએ 2018માં વિશ્વની પ્રથમ 3D વુડ ગ્રેઇન ચેર લોન્ચ કરી.
કોઈ ડેટા નથી
CONTACT US

ઈમેઈલ:  info@youmeiya.net

એમ.પી.86 13534726803

સરનામું: ઝેનાન ઇન્ડસ્ટ્રી, હેશાન સિટી, ગુઆંગડોંગ પ્રાંત, ચીન

યુમેયા ફર્નિચર વિડિઓ

XML

કોપીરાઈટ © 2021 હેશાન યુમેયા ફર્નિચર કો., લિમિટેડ | સાઇટેમ્પ
onlineગલી ચેટ કરવી
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.